Villkor Lindholmenstafetten

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LINDHOLMENSTAFETTEN ARRANGERAT AV GÖTEBORGS FRIIDROTTSFÖRBUND

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för loppet Lindholmenstafetten som arrangeras av Göteborgs Friidrottsförbund. Med benämningarna ”Göteborgs Friidrottsförbund”, ”vi”, vår”, ”vårt” och ”oss” menas Göteborgs Friidrottsförbund, org. nr 857202-2799, Box 12174, 402 42 Göteborg.

Genom att du anmäler dig till loppet (”Lopp/et”) godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna Villkor. 

En giltig anmälan till ett Lopp uppstår först efter det att du har registrerat dig och ditt lag och vi mottagit anmälningsavgiften, varvid ett bindande avtal uppstår mellan dig och oss. När du anmäler dig till ett Lopp genom att registrera en s.k. Värdekod (”Värdekod”) är anmälan giltig först efter det att du har registrerat dig och vi mottagit fullgod betalning för Värdekoden, varvid ett bindande avtal uppstår mellan dig och oss.  

Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande för att kunna ingå ett avtal. För det fall du anmäler någon annan person än dig själv till Loppet, ansvarar du för och försäkrar att denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.

Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till annan.

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på Hemsidan. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa Allmänna Villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått med oss. 

2. BOKNING, PRISER OCH BETALNING

Information om Loppet, möjliga val och priser samt sätt för betalning som gäller för din anmälan framgår på Hemsidan (www.lindholmenstafetten.se) i samband med att du anmäler ditt lag och i den bokningsbekräftelse som du får skickad till dig. Innan du skickar in din anmälan ber vi dig att noga gå igenom och kontrollera att de uppgifter som framgår av din anmälan är korrekta. 

Vid anmälan från ett företag är anmälaren skyldig att uppge företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Vid anmälan från en privatperson är du skyldig att uppge namn, födelsedata, postadress, postnummer telefonnummer och e-postadress. Genom att du skickar in anmälan intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv och eventuella övriga anmälda är sanna och riktiga. 

Då Göteborgs Friidrottsförbund är en allmännyttig ideell förening är den verksamhet som vi bedriver inte att se som ekonomisk verksamhet i mervärdesskattelagens mening varför mervärdesskatt varken ska läggas till ett dras bort från våra priser. Våra priser och avgifter kan ändras av omständigheter som vi inte råder över, såsom om samarbetspartners justerar sina priser gentemot oss. Vi förbehåller oss därför rätten att justera våra priser och avgifter. Vi reserverar oss även för eventuella tryck- och skrivfel samt för slutförsäljning. 

Vi tillhandahåller en betaltjänst via Nets där du kan genomföra din betalning via kort. För att använda tjänsten kan du behöva godkänna Nets allmänna villkor. De uppgifter som du lämnar om exempelvis kortnummer, personnummer och belopp skickas till Nets. Nets har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen eller banken för auktorisering av det belopp som kommer att dras från ditt bankkonto. Nets använder den senaste säkerhetstekniken och jobbar tillsammans med banker och finansinspektionen för att säkerställa kvalitet och säkerhet. För att vi ska kunna behandla din anmälan när du betalar med kort måste du bland annat ange ditt kortnummer och kortets giltighetstid (år och månad). 

Vi tillhandahåller också en betaltjänst via faktura. För att använda tjänsten behöver du lämna uppgift om fakturadress. Fakturan skickas till dig då du slutfört din anmälan och skall betalas inom 5 dagar. Vid utebliven betalning varpå vi blir tvungna att sända påminnelse tillkommer en påminnelseavgift.

Om du har anmält dig till ett Lopp genom att registrera en Värdekod, gäller inte ovan nämnda villkor avseende betalning, utan betalning till oss sker av den som försett dig med Värdekoden.

Observera att ditt konto debiteras vid anmälningstillfället.

Bedrägerier och falska beställningar polisanmäls.

3. BEKRÄFTELSE

När du erlagt full betalning för din anmälan kommer du att få en bokningsbekräftelse som skickas till dig via den e-postadress du angivit. Detta gäller även om du betalar med hjälp av en Värdekod. 

Vi ber dig att kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om inte, ber vi dig att kontakta oss på telefon 031-772 78 80 eller info@goteborgsvarvet.se.

4. VÅRT ANSVAR

Vi tar inget ansvar för skada som uppstår till följd av brott mot dessa Allmänna Villkor.

Genom att du godkänner dessa Allmänna Villkor godkänner du att du deltar på egen risk i Loppet och att vi därför inte ansvarar för skada som du eventuellt åsamkas dig vid deltagandet i Loppet. Vi ansvarar inte heller för skador som kan uppstå på kläder eller teknisk utrustning som du bär under loppet.

5. VÅRA SKYLDIGHETER

Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett eller flera Lopp eller förändra Loppets sträckning eller starttid;

a) med anledning av omständighet utanför vår kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning, 

b) om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller

c) om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få eller kunna genomföra Loppet.

Vi har ingen skyldighet att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall ett eller flera av Loppen måste ställas in eller till följd av ändringar enligt punkt a) - c) ovan.

6. AVBOKNING

Din anmälan till Loppet är bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas inte. 

Vid händelse av sjukdom eller skada kan du eventuellt få ersättning från ditt försäkringsbolag om du är försäkrad under Folksams försäkring Startklar eller motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag vid tidpunkten för anmälan. Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill begära ersättning.

7. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i och med att du anmält dig till Loppet. Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifterna och därmed ansvariga för att all behandling sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). 

Det främsta syftet med att vi behandlar dina personuppgifter är att vi ska kunna hantera din anmälan och att göra Loppet till en upplevelse för dig som deltagare. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information och erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information och erbjudanden från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter.

De personuppgifter som vi kommer att behandla är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom din registrering till Loppet, så som för- och efternamn, födelsedata, postadress, e-postadress, telefonnummer, fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer. 

Genom att du godkänner dessa Allmänna Villkor samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits i dessa Allmänna Villkor. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen till oss på vår ovan angivna adress. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

8. MARKNADSFÖRING 

Vi kan komma att spara och behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål enligt ovan i upp till tre år efter det att ditt kundförhållande med oss har upphört.

Vi eller våra samarbetspartners har rätt att kontakta dig som anmält dig till Loppet för information eller erbjudanden. Om du angett ditt mobiltelefonnummer eller e-postadress samtycker du till att vi eller våra samarbetspartners kan komma att skicka information eller erbjudanden till sådant nummer eller adress.

Vi eller våra samarbetspartners kan komma att publicera vissa av dina personuppgifter såsom namn, fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, på internet och i dagstidningar både som nyhets- och annonsmaterial utan att du ställer krav om särskild ersättning. 

9. ÅNGERRÄTT

Idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du har en avbeställningsförsäkring ska du vända dig direkt till försäkringsbolaget. 

10. REKLAMATION

Vi strävar alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med våra tjänster. Om du är missnöjd ber vi dig därför att kontakta oss, så kommer vi att göra vårt bästa för att lösa situationen. Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.