Ålesund Maraton 2021

Påmelding
Frist for nettpåmelding til Ålesund Maraton med ordinære satser er torsdag 6. mai 2021 kl. 23.59. Etter den tid blir det 100 kr ekstra å betale i påmeldingsavgift på alle distansene, fremdeles på nett. Vi krever ikke lisensavgift for løpere på våre arrangement.

Startnummer
Utdeling av startnummer på Family Sports Club på Moa - fredag 7. mai 2021 fra kl. 17.00 til kl. 19.00 og
lørdag 8. mai fra kl. 08.30 til kl. 11.30. Her er det også garderober.

Husk å legge fra deg startnummeret i målområdet etter løpet. P.g.a. tidtakerbrikke bak på nummeret, bruker vi de opp igjen.

Premie
Premiering i målområdet umiddelbart etter løpet. Deltakermedalje til alle, klassevinnerpremier og premie til de tre beste på distansene.

Drikke
Tre drikkestasjoner på hvert strekk, d.v.s. 6 stasjoner på halv og 12 drikkestasjoner på heilmaraton. Passeringstider ved vending innerst i Brusdalen.

Etter løpet
Alle tider blir registrert på eqtiming.no. Om kvelden kan du lese reportasje på kondis.no fra løpet.

Deltakeren i Ålesund Maraton har det fulle og heile ansvar for skader og uhell som kan skje under løpet.

 

Information in English

 Info about Ålesund Marathon 2021

Registration

Deadline for online registration for Ålesund Marathon with ordinary rates is Thursday 6 May 2021 at. 23.59. After that time, there will be kr 100 extra to pay in registration fee on both distances, still online. We do not require a license fee for runners at our event.

 

Start number

Distribution of starting numbers at Family Sports Club, Moa - Friday 7. May 2021 from kl. 6 pm to 6 pm 20:00 and

Saturday, May 8th from. 08.30 to kl. 11:30. There are also changing rooms here.

 

Remember to leave the start number in the target area after the race. Because of. timer chip behind the number, we use them up again.

 

Prize

Prizes in the target area immediately after the race. Participant medal for all, class winner prizes and prize winners at the distance.

 

Drink

Three drinking stations on each stretch, i.e. 6 stations in half and 12 drinking stations on heilmaraton. Pass times when turning inwards at Brusdalen.

 

After the race

All times are registered on eqtiming.no. In the evening you can read the report on kondis.no from the race.